Projekt

Här beskriver vi våra pågående uppdrag och aktiviteter. Redogörelser från avslutade projekt hittar du i publikationskatalogen.

INTEGRERAD VÅRD – SKÅNES UNIVERSITETSSJUKVÅRD

Verksamhetsutveckling i praktiken

Skånes Universitetssjukvård (SUS) driver ett förändringsarbete som syftar till att vård skall utföras på rätt organisatorisk nivå i systemet. En huvudtanke är att mottagning av patienter skall flyttas från de stora sjukhusen till mottagning på vårdcentraler och i patienternas hem.

Målen med utvecklingsarbetet är: att primärvården ska vara det naturliga förstahandsvalet vid kontakt med sjukvården, att minska onödig vårdkonsumtion, att öka interaktion och integration och strukturerade arbetssätt i samarbetet runt patienten, samt att utveckla sammanhållna nätverk mellan hemsjukvård, öppenvård och slutenvård.

Stiftelsen Leading Health Care deltar sedan hösten 2014 som följeforskare i denna utvecklingsprocess. LHC:s uppdrag är att genom aktionsforskning fungera som expert och stöd, samt studera pågående försöksverksamheter. Under det halvår som vi har följt utvecklingsarbetet har det skett förändringar på såväl central som lokal nivå, som fått konsekvenser för inriktning och genomförandeplaner. Vi har en tät interaktion med styrgruppen där ett viktigt fokus är att utvecklingen av integrerad vård ska ske utifrån kontext beroende på patientgrupp, vårdområde och involverade aktörers förutsättningar.

Projektet är avslutat och har resulterat i rapporten: Från flytt till förändring  

Landstinget kalmar – ledarskap i sjukvård

Ledarskap inom hälso- och sjukvård som är inriktat på att visa tillit

LHC har fått ett uppdrag av Tillitsdelegationen att följeforska på verksamhetsutveckling inom Landstinget Kalmar.

Landstingets strategi för utveckling ”Varje dag lite bättre” antogs 2007 och sätter fokus på kontinuerligt förbättringsarbete där alla deltar. Genom årliga förbättringsprogram utbildas grupper med medarbetare i förbättringskunskap och sedan 2007 har över 200 grupper utbildats från alla delar i organisationen. Som stöd för chefer och ledare anordnas ett introduktionsprogram där en dag ägnas åt förbättringskunskap samt ledarskap för utveckling. Sedan något år tillbaka har ”Utvecklande ledarskap” tagits som övergripande riktlinje för ledarskap inom landstinget. Ett ledarskap som är inriktat på att visa tillit, inspirera och ge utrymme för medarbetarna att växa utan överdriven kontroll eller piska och morot.

Projektet är i uppstartsfas 

Närvård Västra Sörmland – Samverkan för framtidens vård

Verksamhetsutveckling i praktiken

Landstinget i Sörmland driver sedan 2014 ett projekt för att med en forskningsbaserad ansats utveckla framtidens sjukvård, med utgångspunkt i Katrineholms sjukhus. LHC har fått i uppdrag att undersöka hur man kan organisera sjukvården för en bättre sammanhållen vård och omsorg.

Samverkan studeras och utvecklas på flera nivåer; mellan professioner och grupper, mellan kliniker och specialiteter, samt mellan vårdområden (inklusive omsorgen). Några underfrågor som berörs är bland annat dimensionering av enheter, prioriteringar, möjliga roller för olika aktörer och övergångar mellan enheter.

Syftet med projektet är att ur ett verksamhetsnära perspektiv bidra till framtidens vårdorganisation i Sörmland, med fokus på samverkan. Hur kan en övergripande organisation se ut – på kliniknivå, på sjukhusnivå men också på landstingsnivån – som stödjer dels förmågan till löpande integration i vårdarbetet, dels förnyelse- och förbättringsarbete över tiden?

Projektet slutrapporteras i under våren 2017.  Ta del av halvtidsrapporten: Närvård i västra Sörmland 

NÄTVERK FÖR VÅRD PÅ RÄTT NIVÅ

Arena för verksamhetsutvecklare

Under 2015-2016 driver LHC ett nätverk för verksamhetsutvecklare och linjechefer i vården med inriktning ”Vård på rätt nivå”. Vi samlar en grupp där alla har fått ett uppdrag att flytta delar av vårdproduktionen till andra utförare i systemet, exempelvis till mindre enheter, till lokala aktörer, till patientens hem eller valfri plats med hjälp av digitala medier.

Fokus ligger på utmaningar vid utveckling av nya roller och samverkansformer, med luppen både på egna processer och på mottaglighet i kringliggande organisation. Nätverket har regelbundna träffar där man, med utgångspunkt i perspektiv från LHC-forskare, hittills diskuterat ämnen som värdebalansering, patientcentrering, lokalt ledarskap och implementering.

Initiativet finansieras inom ramen för Vinnovas satsning på forskarstödda lärandenätverk inom hälso- och sjukvården och kommer att redovisas i en samlad rapport med de andra nätverken som fått stöd.

Projektet pågår och avrapporteras under hösten 2016.

lösningar för NÄTVERKSVÅRD – PROJEKTET EXDIN

Innovation och mottaglighet

Studie kring nätverkssjukvård, med fokus på implementering, organisatoriska konsekvenser och utmaningar. Projektet ExDin har som mål att skapa förutsättningar för samarbete mellan experter och användare kring bildgranskning. LHC har i en tidigare fas analyserat initiativet och tagit fram styrkor och risker relaterade till de tekniska och organisatoriska lösningar som projektet bygger på.

LHC har nu en följeforskarroll där vi stödjer projektarbetet genom att kategorisera aktuella utmaningar och visa på områden som måste hanteras. Syftet är att utveckla pågående implementeringsprocess, hjälpa till att komma förbi trögheter och ge input till hur man ska kunna nå hållbara resultat efter det att projektperioden är slut.

Projektet pågår och avrapporteras under våren 2017. 

Sammanhållen bröstcancerprocess – piloter inom SLL

Innovation och mottaglighet

Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland driver ett arbete med att omforma vårdprocessen kring bröstcancer, vilket i ett första steg ska genomföras på tre sjukhus i Stockholm. Detta är den första vårdprocessen bland flera att förändras, och det är därför av intresse att studera hur förändringen tas emot och vilka utmaningar som uppstår.

Leading Health Care kommer att observera och analysera de viktigaste upplevda faktorerna som försvårar införandet av nya arbetssätt i dag. Vi avser att identifiera möjliga systemhinder, och sortera dessa såväl efter typ eller kategori av hinder som efter nivå där de framträder och kan hanteras. Detta är viktigt för att förändringsarbetet ska ha förutsättningar att få ett varaktigt genomslag i ordinarie verksamhet.

Projektet pågår och första fasen avrapporteras i årsskiftet 2016/17.  

Personcentrerad Vård – ÖVERSÄTTNING FRÅN koncept TILL PRAKTIK

Implementering

Centrum för personcentrerad vård (GPCC) har sedan 2010 utvecklat och forskat kring personcenterrad vård, bland annat genom två referensavdelningar på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra. Intresset ökar kring konceptet och flera enheter i landet vill införa personcentrering. I samband med det efterfrågas kunskap kring hur ett koncept och arbetssätt från en enhet kan implementeras hos andra enheter.

LHC undersöker på vilket sätt konceptet personcenterrad vård har tagits emot lokalt. Med utgångspunkt i detta kommer vi ta fram rekommendationer kring vidare implementering och spridning av konceptet.

Projektet pågår och avrapporteras i årsskiftet 2016/17.