Projekt

Här beskriver vi våra senaste uppdrag och aktiviteter. Redogörelser från avslutade projekt hittar du även under publikationer.

Tillsyn som verktyg för att stötta transformation

IVO:s bidrag till god och nära vård

Den pågående omställningen till god och nära vård innebär en omfattande och långsiktig omställning av vården och omsorgen. Denna omställning påverkar även tillsynen, som måste anpassas i takt med en föränderlig värld. Tillsynen ska granska nya vård- och verksamhetsformer, men även innefatta vägledning och underlag för dialog med berörda aktörer gällande hur omställningen kan genomföras på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

LHC har fått i uppdrag av IVO att bidra med kunskapsutveckling och underlag kring beskrivning av omställningen till nära vård, tillsynens möjliga roller i detta samt vilka aspekter och områden en förstärkt tillsyn ska inriktas mot.

Projektet inleddes vintern 2019 och pågår till 2021.RCC i samverkan

Förutsättningar och utmaningar med att förebygga livmoderhalscancer genom screening

Kvinnor som regelbundet deltar i screeningprogrammet för gynekologisk cellprovtagning sänker risken för att drabbas av livmoderhalscancer med cirka 90 procent. Screening enligt det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer, som antogs av RCC i samverkan i januari 2017, förväntas stärka skyddet ytterligare. Det är ett omfattande arbete i regionerna som innefattar kallelseverksamhet, provtagning, utredning och behandling, kommunikation, kvalitetskrav, IT-system och utbildningsinsatser. Nuläget indikerar att arbetet i regionerna har kommit olika långt och därav har RCC i samverkan gett LHC i uppdrag att skapa en bild över mottagligheten, vilka möjligheter och hinder som finns, och hur de kan hanteras.

Projektet inleddes vintern 2019 och pågår under 2020.MODERNA POLICIES

Fokusgrupper för framtidens hälsa, vård och omsorg

Under 2018 startade LHC upp ett omfattande fokusgruppsarbete under det gemensamma paraplyet: Moderna Policies. Initiativet fördjupar sig i hur de medicinska och digitala revolutionerna medför nya sätt att se på och värdera hälsa, vård och omsorg, och vilka konsekvenserna blir för resursfördelning, roller och relationer i hela systemet. De fokusgrupper som genomförts är: Policyprocessen, Samhällskontraktet, Kunskapsgruppen, Datagruppen och Kompetensgruppen. Efter årsskiftet 2019/2020 drar vi igång Juridikgruppen. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till den.

Projektet pågår 2018 – 2020.

Projektet har resulterat i boken Moderna Policies: Inspel för en framtidsinriktad hälso- och sjukvårdsdebatt

Länk till rapporten


God och nära vård

Nya sätt att beskriva fungerande fall

SKR arbetar just nu på olika sätt för att stödja medlemmarnas arbete med utvecklingen av en Nära vård. Utvecklingsarbetet som stödjs är ofta gränsöverskridande och sträcker sig över etablerade organisatoriska och budgetmässiga silos. En utmaning är att det ofta är svårt att inom ramen för existerande uppföljningssystem visa på vinsterna. Flera försök som anses som lyckade har ändå inte riktigt kunnat belysas sammanhängande och inte heller givit upphov till systematisk kunskap om framtida mätning och värdering av en förändrad vård och omsorg.

LHC har därför fått ett utredningsuppdrag av SKR, där målet är att genom ett antal konkreta fallstudier illustrera den förändring som nära vård kan innebära, och genom detta även inventera behovet av nya data som kan fånga resultaten av omställningen och bygga ny kunskap. Detta sker i samverkan med regioner och kommuner baserat på faktiska utmaningar och de aktuella satsningar som pågår.

Projektet pågår under 2018 – 2020.

Följeforskning på Omställningen i Västra Götalandsregionen

VGR driver tillsammans med LHC och CHI ett följeforskningsprojekt för att genom en interaktiv aktionsforskningsansats följa utvecklingen mot framtidens sjukvård. Projektet skall utveckla kunskap om hur man kan organisera sjukvården för bättre vård med fokus på nära vård, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, koncentrerad vård och digitalisering. Målet är att genom att tillämpa forskningsbaserad kunskap utveckla modeller och förändringsstrategier för att uppnå samverkan mellan kliniker och enheter, mellan sjukhus och mellan kommuner, landsting och andra huvudmän och på så vis förbättra centrala värden som exempelvis väntetider, personalens arbetssituation, totala kostnader och kvalitet. Med stöd av senaste forskningsrön skall vi i projektet gemensamt utveckla vården i VGR. Forskarna kommer att fungera som katalysatorer och bollplank i processen. Forskningen kommer att koordineras och gemensamt projektledas med forskare vid Centre for Healthcare Improvement, Chalmers (CHI).

Projektet pågår 2018 – 2020.

förstudie: policynivåns blinda fläck

Gränsöverskridande samordning inom kommuner

Studien leds av docent Mats Tyrstrup och är en förberedelse för ett tvåårigt projekt om gränsöverskridande samordning för att hantera ungas psykiska ohälsa. Det handlar om horisontell samordning över gränser när flera verksamheter, även privata

aktörer och civilsamhället, behövs för att erbjuda högkvalitativ service åt medborgarna. Även andra områden kan bli aktuella att genomlysa utifrån medverkande kommuners olika behov, exempelvis avseende skolans kompensatoriska uppdrag och integration av nyanlända.

I förstudien deltar Botkyrka, Burlöv, Lund samt Ystad.

 

Projektet pågick under hösten 2019. 

innovationsledarskap i tre dimensioner

Policy, processtöd och utbildning

Begreppet organisatoriska mellanrum utgör en av de infallsvinklar som kan användas för att på olika sätt förbättra samordning av ett flertal verksamheter. I ett projekt finansierat av Vinnova, där LHC är den koordinerande projektparten, undersöks hur potentialen i organisatoriska mellanrum (inklusive minskningar av exempelvis onödigt lidande, fördröjningar och köer) kan tillgodogöras av aktörer på olika systemnivåer. Aktörer på policynivån måste anpassa beslut och arbetssätt för att inte bidra till uppkomsten av mellanrum. De som arbetar operativt med samordning behöver processtöd i form av modeller och tillvägagångssätt för att kunna hantera sina uppdrag. Det kan också finnas behov av utbildningar, eller andra kompetensutvecklingsinsatser, för att klara omställningen till ett bättre samordnat samhälle rent generellt.

Projektet pågår 2018 – 2019.

organisationsteoretisk genomlysning av värdebaserad vård

Modellen från idé till praktik

Regeringen har uttryckt intresse för att bättre förstå mekanismerna bakom styrmodellen värdebaserad vård (VBV), som nu är omdiskuterad i Sverige med framför allt Karolinska Universitetssjukhuset som utgångspunkt. Internationellt, t ex i OECD-samarbetet, är frågan ytterst aktuell. Mot bakgrund av att begrepp som värde och värdeskapande har en bred användning inom hälso- och sjukvården, så finns behov även hos många andra aktörer av väl underbyggda kunskaps- och beslutsunderlag.

LHC har fått i uppdrag av Socialdepartementet att utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv genomlysa modellen VBV; dess spridning och implementering från generell idé till lokala effekter i olika verksamheter. Kunskap om organisationsförändringar kan inte inhämtas enbart utifrån traditionella evidenskriterier, och uppdraget svarar mot efterfrågan på en problematiserande ansats som underlag för en mer nyanserad och vetenskapligt underbyggd diskussion. Underlaget ska också ge också bättre förutsättningar för att hantera och omsätta andra generella styrmodeller i framtiden.

Projektet pågick 2018-2019 och resulterade i boken:
Värdebaserad vård: En organisationsteoretisk genomlysning av innehåll, ändamålsenlighet och lärdomar för framtiden

LHC har därefter fått förlängt förtroende för fas 2 som avser internationell publicering och spridning.

STOCKHOLM school of governance

Kartläggning av behoven

I detta Vinnova-finansierade projekt kartläggs behoven av en ny svensk School of Governance som ska utveckla förmågan till interorganisatorisk samordning som ett strategiskt kompetensområde. Detta inkluderar även nya fungerande modeller för horisontell governance. Argumentet för behoven av kompetens- och metodutveckling med fokus på samordning att flertalet av vår tids samhällsfrågor kräver gränsöverskridande verksamhet med flera aktörer för att ge utväxling. Så är det inom hälsa, omsorg, integration, trygghet, sammanhållning, tillit och inom miljö- och klimatområdena.

Projektet pågår 2018 – 2019 och koordineras av Global Utmaning.

Förstudien har resulterat i en rapport som publicerades i augusti 2019
http://leadinghealthcare.se/publikationer/stockholm-school-of-governance/

Produktionsplanering i region örebro

Utveckling och samordning av verksamhetsprocesser

Region Örebro är inne i en utvecklingsprocess för att utveckla formerna för ledning, styrning och organisering av vård. Nya krav på specialisering, samverkan och tillgänglighet har bland annat satt igång en översyn av operations- och anestesiverksamheternas resursutnyttjande. Inom ramen för detta arbete prövas nya former för organisering på ett mer integrerat sätt. En central aktör i utvecklingsarbetet är Operationsrådet, en ny organisatorisk enhet som sedan den 1 januari 2015 har i uppdrag att samordna kapacitets-, produktions- och schemaplanering för optimalt utnyttjande av personal, vårdplatser och robot. Uppdraget berör flera kliniker och området och ska kännetecknas av ett förvaltningsövergripande synsätt.

Att utifrån ett tvärfunktionellt mandat arbeta i ett system som domineras av enhetsvis subspecialisering och stor variation mellan verksamheter innebär särskilda utmaningar, som förtjänar att tidigt lyftas upp och hanteras så att satsningen kan ge avsedda resultat. LHC har fått i uppdrag att följeforska på Operationsrådets arbete och dess effekter, för att vetenskapligt dokumentera utvecklingsprocessen över tid och ge framåtsyftande feedback under resans lopp.

Projektet pågick 2017-2018 och resulterade i rapporten:
Operationsrådets verksamhet i Region Örebro län: En formativ utvärdering

sPETSPATIENTER: EN NY RESURS FÖR HÄLSA

Vårdutveckling genom patientmedverkan

Vårt hälso- och sjukvårdssystem behöver förändras i grunden så att den bättre möter patienternas behov och kompetens. Man behöver gå från att endast leverera vård till att också stödja patienters egenvård. En spetspatient är en patient (eller närstående) som i kontakt med livsomvälvande sjukdom utvecklar strategier och metoder för att maximera ”må-bra-tiden”. LHC deltar tillsammans med 16 andra representanter för såväl patienter, vårdgivare, akademi, och företag i ett Vinnova-finansierat samarbetsprojekt som utforskar hur begreppet kan bidra till att fler kunniga patienter kan vara aktivt engagerade i såväl egenvård som vårdens förbättringsarbete.

LHC bidrar med ett organisationsvetenskapligt systemperspektiv på utvecklingsarbetet, och kommer till hösten 2018 att redigera en samlingsvolym med projektets första delresultat.

Projektet har resulterat i en delrapport och en slutrapport:

Spetspatienter – en ny resurs för hälsa

Spetspatienter – en ny resurs för systemförbättring

Rapportsläpp 10 mars 


INTEGRERAD VÅRD – SKÅNES UNIVERSITETSSJUKVÅRD

Verksamhetsutveckling mot nära vård

Skånes Universitetssjukvård (SUS) driver ett förändringsarbete som syftar till att vård skall utföras på rätt organisatorisk nivå i systemet. En huvudtanke är att mottagning av patienter skall flyttas från de stora sjukhusen till mottagning på vårdcentraler och i patienternas hem.

Målen med utvecklingsarbetet är: att primärvården ska vara det naturliga förstahandsvalet vid kontakt med sjukvården, att minska onödig vårdkonsumtion, att öka interaktion och integration och strukturerade arbetssätt i samarbetet runt patienten, samt att utveckla sammanhållna nätverk mellan hemsjukvård, öppenvård och slutenvård.

Stiftelsen Leading Health Care deltog från hösten 2014 som följeforskare i denna utvecklingsprocess. LHC:s uppdrag var att genom aktionsforskning fungera som expert och stöd, samt studera pågående försöksverksamheter. Under det halvår som vi följde utvecklingsarbetet skedde det förändringar på såväl central som lokal nivå, som fått konsekvenser för inriktning och genomförandeplaner. Vi hade en tät interaktion med styrgruppen där ett viktigt fokus var att utvecklingen av integrerad vård ska ske utifrån kontext beroende på patientgrupp, vårdområde och involverade aktörers förutsättningar.

Projektet är avslutat och har resulterat i rapporten: Från flytt till förändring  

Närvård Västra Sörmland – Samverkan för framtidens vård

Verksamhetsutveckling mot nära vård

Landstinget i Sörmland drev från 2014 ett projekt för att med en forskningsbaserad ansats utveckla framtidens sjukvård, med utgångspunkt i Katrineholms sjukhus. LHC fick i uppdrag att undersöka hur man kan organisera sjukvården för en bättre sammanhållen vård och omsorg.

Samverkan studerades och utvecklades på flera nivåer; mellan professioner och grupper, mellan kliniker och specialiteter, samt mellan vårdområden (inklusive omsorgen). Några underfrågor som berördes var bland annat dimensionering av enheter, prioriteringar, möjliga roller för olika aktörer och övergångar mellan enheter.

Syftet med projektet var att ur ett verksamhetsnära perspektiv bidra till framtidens vårdorganisation i Sörmland, med fokus på samverkan. Hur kan en övergripande organisation se ut – på kliniknivå, på sjukhusnivå men också på landstingsnivån – som stödjer dels förmågan till löpande integration i vårdarbetet, dels förnyelse- och förbättringsarbete över tiden?

Projektet är avslutat. Ta del av rapporten här: Närvård i västra Sörmland 

NÄTVERK FÖR VÅRD PÅ RÄTT NIVÅ

Arena för verksamhetsutvecklare

Under 2015-2016 drev LHC ett nätverk för verksamhetsutvecklare och linjechefer i vården med inriktning ”Vård på rätt nivå”. Vi samlade en grupp där alla har fått ett uppdrag att flytta delar av vårdproduktionen till andra utförare i systemet, exempelvis till mindre enheter, till lokala aktörer, till patientens hem eller valfri plats med hjälp av digitala medier.

Fokus låg på utmaningar vid utveckling av nya roller och samverkansformer, med luppen både på egna processer och på mottaglighet i kringliggande organisation. Nätverket hade regelbundna träffar där man, med utgångspunkt i perspektiv från LHC-forskare, diskuterade ämnen som värdebalansering, patientcentrering, lokalt ledarskap och implementering.

Initiativet finansierades inom ramen för Vinnovas satsning på forskarstödda lärandenätverk inom hälso- och sjukvården och har redovisats i en samlad rapport med de andra nätverken som fått stöd.

Projektet är avslutat och finns beskrivet i Vinnovas rapportering: Innovationsledarlyft för beslutsfattare för att bedriva innovationsarbete i offentlig verksamhet

lösningar för NÄTVERKSVÅRD – PROJEKTET EXDIN

Mottaglighet för en ny samarbetsform

Studie kring nätverkssjukvård, med fokus på implementering, organisatoriska konsekvenser och utmaningar. Projektet ExDin har som mål att skapa förutsättningar för samarbete mellan experter och användare kring bildgranskning. LHC har i en tidigare fas analyserat initiativet och tagit fram styrkor och risker relaterade till de tekniska och organisatoriska lösningar som projektet bygger på.

LHC har nu haft en följeforskarroll där vi stött projektarbetet genom att kategorisera aktuella utmaningar och visa på områden som måste hanteras. Syftet har varit att utveckla pågående implementeringsprocess, hjälpa till att komma förbi trögheter och ge input till hur man ska kunna nå hållbara resultat efter det att projektperioden är slut.

Projektet är avslutat. Ta del av rapporten här: Digital granskning av patologi i nätverk

testbädd för svensk hälsosektorreform

Förstudie om innovation och systemutveckling

Västerbottens Läns Landsting har startat ett initiativ med målet att bygga en grund och en plattform för ett nationellt initiativ som kan ta itu med de strukturella och systematiska hindren i svensk hälso- och sjukvård när det gäller införande av innovationer. Initiativet bygger vidare på tidigare lokala erfarenheter med partnerskap mellan intressenter inom hälsosektorn och den privata sektorn.

Det första steget av arbetet drivs som en förstudie finansierad av Vinnova, där LHC deltar som forskningspartner och bidrar med organisationsvetenskapligt kunskapsstöd kring innovation, mottaglighet, hinder och systemutveckling.

Projektets första fas är avslutad och avrapporterades sommaren 2018. Rapport


 

Sammanhållen bröstcancerprocess – piloter inom SLL

Jämförelse av mottaglighet vid tre sjukhus

Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland driver ett arbete med att omforma vårdprocessen kring bröstcancer, vilket i ett första steg ska genomföras på tre sjukhus i Stockholm. Detta är den första vårdprocessen bland flera att förändras, och det är därför av intresse att studera hur förändringen tas emot och vilka utmaningar som uppstår.

Leading Health Care har observerat och analyserat de viktigaste upplevda faktorerna som försvårar införandet av nya arbetssätt i dag. Vi har identifierat och jämfört aktiva systemhinder i tre olika fall, och diskuterar hur de kan hanteras. Detta är viktigt för att förändringsarbetet ska ha förutsättningar att få ett varaktigt genomslag i ordinarie verksamhet.

Projektet är avslutat. Ta del av rapporten här: Sammanhållen bröstcancerprocess – Piloter inom SLL.  

Personcentrerad Vård – FRÅN koncept TILL PRAKTIK

Implementering och översättning

Centrum för personcentrerad vård (GPCC) har sedan 2010 utvecklat och forskat kring personcentrerad vård, bland annat genom två referensavdelningar på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra. Intresset ökar kring konceptet och flera enheter i landet vill införa personcentrering. I samband med det efterfrågas kunskap kring hur ett koncept och arbetssätt från en enhet kan implementeras hos andra enheter.

LHC har undersökt på vilket sätt konceptet personcentrerad vård har tagits emot lokalt. Med utgångspunkt i detta har vi tagit fram rekommendationer kring vidare implementering och spridning av konceptet.

Projektet är avslutat. Ta del av rapporten här: Implementering och mottaglighet av personcentrerad vård