Fokusområden

Vårt intresse finns i skärningsytorna mellan frågor som berör policy, ledning och innovation i hälso- och sjukvård och omsorg. Det innebär att vi rör oss mellan flera systemnivåer. En fråga intresserar oss särskilt.

Hur påverkar och samverkar olika intressen och aktörer med varandra lokalt?

Policy och styrning

Policy och styrning av vård handlar om de övergripande frågorna.

Hur ska hälsopolitiken utformas?

Hur ska uppdraget att bedriva vårdverksamhet formuleras?

Hur ska ansvaret fördelas mellan olika aktörer?

Här finns frågor kring områden som valfrihet, patientmakt, tillgänglighet, privat/offentligt och vård på rätt nivå.

Viktiga aktörer är departement, kommun- och landstingsfullmäktige, myndigheter och forsknings- och utredningsinstitut.

Hur policies utformas får konsekvenser i vården – avsett eller oförutsett. Men hur stor är insikten om dessa? Vilken räckvidd har styrningen och hur interagerar olika typer av styrning med varandra? Hur översätts en policy till praktisk verksamhet i vardagen?

Genom vårt arbete vill vi ge förutsättningar för bättre underbyggda policybeslut. Vi utgår från forskning inom styrning och implementering och kompletterar med kunskap kring ledning, organisering, innovation och förändring.

Vad gör LHC? Vi analyserar vad som händer när policys översätts till praktik. Vi tar fram underlag och inlagor till nationella strategier och utredningar som berör olika delar av hälso- och sjukvården och/eller omsorgen. Vi bidrar till utvecklingen genom att rikta ljuset mot de utmaningar som behöver angripas för att omforma systemet i grunden.

Publikationer om policy och styrning

Ledning och organisering

 

Vården behandlas ofta som en enhet, men är egentligen mycket olika beroende på vilka verksamheter som beaktas.

Hur ska vi jobba mot just vår patientgrupp?

Hur ska vi förhålla oss till alla andra aktörer?

Organisering och omorganisering är och har varit ett populärt grepp för att utveckla hälso- och sjukvården. Det sker många olika lokala initiativ, till exempel genom flödesorientering, patientcentrering, integrering eller digitalisering. Trots de gemensamma etiketterna skiljer det sig mycket åt vad man faktiskt menar och gör.

En utmaning för allt ledningsarbete är att hantera att flera olika värden som möts i samma verksamhet. Målen kan vara många och ibland i konflikt med varandra. Är det viktigast att optimera en enskild verksamhet, förbättra flödet för en patientgrupp eller ta hänsyn till enskilda patienters behov?

En annan utmaning är att leda utifrån de heterogena förutsättningar som råder. Historiskt har vårdens uppgift varit att hantera relativt enkla tillstånd som kan botas. Flera samtidiga förändringar gör att andelen komplicerade, kroniska och komplexa patienter nu ökar, samtidigt som allt större delar av vården individualiseras och flyttas till patienters vardagliga sociala sammanhang. Detta innebär nya förutsättningar för ledning, styrning och organisering.

Vad gör LHC? Vi analyserar vad som är ändamålsenligt givet behov, situation och pågående utveckling. Vi tror på målgruppsanpassade lösningar och forskning tillämpad i sitt lokala vårdsammanhang. Vi deltar som följeforskare och processtöd i ett flertal större omorganiseringar, bland annat den pågående omställningen till nära vård.

Publikationer om ledning och organisering

Innovation och utveckling

Innovation och förnyelse är av stor vikt för kvalitet som effektivitet i vård och omsorg, och för att hålla jämna steg med omvärlden.

Hur tar vi fram nya behandlingsmetoder, produkter och arbetssätt?

Hur ska det nya tas emot och komma i bruk?

En sak är säker och det är att det knappast råder brist på idéer. Men många upplever att det är svårt att genomföra förändring inom vården. Bristen på mottaglighet för det som är nytt är ett stort problem. Vi vill öka kunskapen om vilka förutsättningar och mekanismer i dagens vårdsystem som hindrar innovationer att få genomslag.

Vi ser att det behövs kompletterande insikter och tankar för att nya produkter och metoder skall kunna omsättas till sin fulla potential. Det handlar om att se mottaglighet och hinder ur ett systemperspektiv. Exempelvis behövs bättre förståelse för hur innovationsarbete kan drivas och spridas utanför avgränsade projekt- och studiemiljöer. Och för hur styrning, ledning och organisering samspelar när roller, gränsdragningar och uppgifter behöver omprövas.

Vad gör LHC? Vi belyser aktuella utmaningar för att nå varaktiga resultat i ordinarie verksamhet. Vi kartlägger systemhinder och strategier för hinderhantering, och ser till hur olika slags styrning kan främja (eller hämma) innovation. Vi har deltagit som följeforskare i ett flertal innovations- och utvecklingsprojekt, från små piloter till regional systemomställning.

Publikationer om innovation och utveckling