Fokusgrupper

Förutom våra öppna seminarier och fasta partnermöten arbetar LHC med tvärprofessionella fokusgrupper kring specifika teman. Dessa erbjuder utvecklingsmöjligheter för deltagarna, samtidigt som de ger värdefull input till LHC:s löpande arbete.

Fokusgrupper är temporära nätverk med syftet att identifiera och diskutera centrala frågeställningar, utmaningar idag och möjliga vägar framåt. Vi har tidigare bland annat samlat grupper kring mottaglighet för innovation och ersättningssystem för samverkan. Under 2019-2020 pågår ett fokusgruppsarbete kring utvärdering av nära vård med deltagare från ett 15-tal regioner och kommuner.

Under våren 2018 startade LHC upp ett omfattande fokusgruppsarbete under det gemensamma paraplyet Moderna Policies. Initiativet fördjupar sig i hur de medicinska och digitala revolutionerna medför nya sätt att se på och värdera hälsa, vård och omsorg, och vad konsekvenserna blir för resursfördelning, roller och relationer i hela systemet. De två inledande fokusgrupperna berörde Policyprocessen respektive Samhällskontraktet. Efter dessa följde grupperna: Kunskapsstyrning, Data och senast Kompetens. Efter årsskiftet 2019/2020 startar vi upp Juridikgruppen. Vill du veta mer om initiativet Moderna Policies, hör gärna av dig till LHC!

Under 2017-2018 drev vi fokusgruppen Tre kronor, kring ekonomiska analysmetoder i hälso- och sjukvården och hur de på olika sätt synliggör värde och värderingar.

Under 2015-2016 drev vi en fokusgrupp för verksamhetsutveckling i vården med inriktning Vård på ”rätt” nivå. Detta initiativ finansierades inom ramen för Vinnovas satsning på forskarstödda lärandenätverk inom hälso- och sjukvården.

Vill du starta eller delta i en fokusgrupp?

Vi tar gärna emot förslag både kring framtida teman och deltagare. Kontakta oss gärna med dina idéer.