Fokusgrupper

Förutom våra öppna seminarier och fasta partnermöten arbetar LHC med tvärprofessionella fokusgrupper kring specifika teman. Dessa erbjuder utvecklingsmöjligheter för deltagarna, samtidigt som de ger värdefull input till LHC:s löpande arbete.

Fokusgrupper är temporära nätverk med syftet att identifiera och diskutera centrala frågeställningar, utmaningar idag och möjliga vägar framåt. Vi har tidigare bland annat samlat grupper kring mottaglighet för innovation och ersättningssystem för samverkan.

Under 2020-2021 har vi bedrivit ett fokusgruppsarbete kring företagsinitierade kliniska prövningar, vilken roll de har och bör ha i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård, samt vad ett patientperspektiv kan tillföra diskussionen.

Under 2019-2020 pågick ett fokusgruppsarbete kring utvärdering av nära vård med deltagare från ett 15-tal regioner och kommuner.

Under 2018 -2019 bedrev LHC ett omfattande fokusgruppsarbete under det gemensamma paraplyet Moderna Policies. Initiativet fördjupade sig i hur de medicinska och digitala revolutionerna medför nya sätt att se på och värdera hälsa, vård och omsorg, och vad konsekvenserna blir för resursfördelning, roller och relationer i hela systemet. Fokusgrupper samlades kring tvärgående teman som policyprocessen,  samhällskontraktet, kunskap, data och kompetens.

Under 2017-2018 drev vi fokusgruppen Tre kronor, kring ekonomiska analysmetoder i hälso- och sjukvården och hur de på olika sätt synliggör värde och värderingar.

Under 2015-2016 drev vi en fokusgrupp för verksamhetsutveckling i vården med inriktning Vård på ”rätt” nivå. Detta initiativ finansierades inom ramen för Vinnovas satsning på forskarstödda lärandenätverk inom hälso- och sjukvården.

Vill du starta eller delta i en fokusgrupp?

Vi tar gärna emot förslag både kring framtida teman och deltagare. Kontakta oss gärna med dina idéer.