LHC report nr 2, 2019

Värdebaserad vård

En organisationsteoretisk genomlysning av innehåll, ändamålsenlighet och lärdomar för framtiden

  • Ekonomi och ersättningssystem
  • Internationellt
  • Ledning och organisering
  • Vårdprocesser

Stiftelsen Leading Health Care (LHC) lämnar härmed en slutredovisning av uppdraget Organisationsteoretisk genomlysning av värdebaserad vård. Studien har utförts på uppdrag av Socialdepartementet utifrån behovet av att bättre förstå den teoretiska modellen värdebaserad vård, i relation till införandet av modellen i svensk hälso- och sjukvård samt internationellt (Regeringsbeslut S2018/01230/FS).

Policy Brief in English: https://leadinghealthcare.se/publikationer/value-based-healthcare-in-theory-and-practice/