2020 | LHC REPORT NR 1

System för cervixcancerscreening

Nuläge och utvecklingspotential

  • Data och IT
  • Vårdprocesser

RCC i samverkan antog 2017 ett nytt nationellt vårdprogram för screening av livmoderhalscancer. Det krävs ett omfattande arbete i regionerna som innefattar kallelseverksamhet, provtagning, utredning och behandling, kommunikation, kvalitetskrav, IT-system och utbildningsinsatser.

Nuläget indikerar att arbetet i regionerna har kommit olika långt och därav har RCC i samverkan gett LHC i uppdrag att skapa en bild över mottagligheten, vilka möjligheter och hinder som finns, och hur de kan hanteras.