LHC REPORT NR 4, 2017

Digital granskning av patologi i nätverk

En kvalitativ studie av mottaglighet för nya samarbetsformer

  • Data och IT
  • Innovation och utveckling

ExDin är ett Vinnovastött projekt för digitalt nätverkssamarbete
inom patologi som har pågått under flera år. Leading Health
Care hade först ett uppdrag via KTH att följa utvecklingen av
den tjänsteplattform som skulle ligga till grund för samarbetet.
Rapporten Nätverkssjukvård i praktiken publicerades hösten 2014
(LHC-rapport 2014:2). Därefter bjöds vi in att vara deltagande part
i projektet, som då skulle implementeras praktiskt. Föreliggande
rapport handlar om detta steg.