2017 | LHC Report nr 1, 2017

Från flytt till förändring

En studie av verksamhetsutveckling i Region Skåne

  • Innovation och utveckling
  • Ledning och organisering
  • Policy och styrning

Leading Health Care har under drygt två år följeforskat på arbetet med en omdaning av vården inom SUS. Utgångspunkten var att vården ska ges på ”rätt nivå”. Region Skånes ersättningssystem premierade då, via indikatorn täckningsgrad (andel patienter som söker vård på sin listade vårdcentral istället för på sjukhus), att specialistbesök i högre grad borde förläggas inom primärvården.

Verksamhetsutveckling genom centrala indikatorer visade sig dock vara en svårframkomlig väg för att nå såväl bättre resultat som ökat engagemang bland medarbetarna. Delvis som en följd av att LHC:s insats skedde genom aktionsforskning, där analys och resultat av forskningsinsatsen löpande återförs i en dialog, kom styrgruppen till slutsatsen att inriktningen på förändringsarbetet borde ändras. Det interna arbetet såväl som nya satsningar kom att präglas av en mer verksamhetsnära och gränsöverskridande dialog.

I den här rapporten beskrivs och analyseras utvecklingsarbetet både på förvaltningsnivån och genom fallstudier av olika försöksverksamheter.