2022 | LHC Working Paper, nr 1

Tillsyn som stöttar transformation

Utvecklingsförslag för tillsyn av omställningen till god och nära vård

LHC har haft i uppdrag av IVO att bidra med kunskapsutveckling och -underlag kring hur myndigheten kan utveckla en tillsyn som stödjer omställningen mot nära vård. Projektet har omfattat ett antal delmoment som inbegripit både empiriinsamling och samskapande med IVO, och mer fristående arbete från LHC:s sida med att ta fram relevanta kunskapsunderlag. I detta working paper redovisas de konceptuella delarna kopplat till omställningens utveckling samt vilka riskområden inom vården en förstärkt tillsyn bör inriktas mot som en följd av omställningen.