LHC report nr 1 2019

Operationsrådets verksamhet i Region Örebro Län

En formativ utvärdering

  • Ledning och organisering
  • Vårdprocesser

Region Örebro är inne i en utvecklingsprocess för att utveckla formerna för ledning, styrning och organisering av vård. Nya krav på specialisering, samverkan och tillgänglighet har bland annat satt igång en översyn av operations- och anestesiverksamheternas resursutnyttjande. Inom ramen för detta arbete prövas nya former för organisering på ett mer integrerat sätt. En central aktör i utvecklingsarbetet är Operationsrådet, en ny organisatorisk enhet som sedan 2014 har i uppdrag att samordna kapacitets-, produktions- och schemaplanering för optimal fördelning av personal, vårdplatser och robot. Uppdraget berör flera kliniker och området och ska kännetecknas av ett förvaltningsövergripande synsätt. Att utifrån ett tvärfunktionellt mandat arbeta i ett system som domineras av enhetsvis subspecialisering och stor variation mellan verksamheter innebär särskilda utmaningar, som förtjänar att tidigt lyftas upp och hanteras så att satsningen kan ge avsedda resultat. LHC har fått i uppdrag att göra en formativ utvärdering av Operationsrådets arbete, för att vetenskapligt dokumentera utvecklingsprocessen över tid och ge framåtsyftande feedback under resans lopp. Resultatet utgörs av en kartläggning av hur olika mekanismer påverkar mottaglighet och implementering, såväl ur ett internt effektivitets perspektiv: får Operationsrådets arbete avsedda effekter? som ur ett systemperspektiv: hur passar Operationsrådets arbete in i den bredare vårdorganisationen?

Utvärderingsprojektet har pågått under hösten 2017 till hösten 2018, och detta är dess slutrapport. I rapporten redovisas en kvalitativ studie av Operationsrådets arbete, där vi genom bland annat intervjuer, deltagande observation och genomgång av tillgänglig dokumentation har kartlagt drivkrafter och hinder för mottaglighet i berörda verksamheter. Studiens upplägg och hur vårt arbete har bedrivits beskrivs närmare i metodavsnittet. I analysavsnittet diskuteras funna mönster kring styrkor, svagheter och dilemman med stöd av perspektiv från organisationsvetenskaplig teori kring bland annat styrning och implementering, organisatorisk samverkan samt operations management. De empiriska observationerna ligger till grund för en analys av förutsättningar och utmaningar med den typ av förbättringsarbete som Operationsrådet vill främja. Våra slutsatser handlar om viktiga avvägningar för Operationsrådets arbete framåt, dels vad gäller arbetsformer och styrmedel, men också vad gäller rådets övergripande inriktning och avgränsning i relation till vårdsystemet som helhet inom regionen.  Rapporten baseras på de medverkande forskarnas analys, och författarna ansvarar själva för innehållet, inklusive slutsatser. Rapporten är offentlig och materialet får spridas fritt av båda parter.