Publikationer

De flesta LHC-projekt resulterar i någon form av skriftlig rapport. Våra publikationer är öppet tillgängliga och kan laddas ner gratis här på nätet. Med vissa undantag finns det tryckta rapporter att kostnadsfritt hämta på vårt kansli. Skicka ett mejl till info@leadinghealthcare.se och meddela vilka du vill ha så ser vi till att de finns klara att hämta upp i receptionen. 

 

LHC Report 2023:1

Kunskapsstyrning i praktiken

Införande, mottaglighet och lokal omsättning av den nya kunskapsstyrningen

2021 | LHC POLICY BRIEF NR 1

Value-based healthcare in theory and practice

What have we learned? Lessons from the swedish experience

2020 | LHC REPORT NR 1

System för cervixcancerscreening

Nuläge och utvecklingspotential

LHC report nr 2, 2019

Värdebaserad vård

En organisationsteoretisk genomlysning av innehåll, ändamålsenlighet och lärdomar för framtiden

LHC report nr 1 2019

Operationsrådets verksamhet i Region Örebro Län

En formativ utvärdering

2018 | LHC report nr 2, 2018

Bröstcancerprocessen, bröstcentrum och RCC

En studie av processorientering, organisationsförändring, mottaglighet och roller

2012 | LHC Report Nr 11, 2012

Icke värdeskapande episoder i äldres vårdkedjor

En analys av komplexa flöden

2012 | LHC Report Nr 3, 2012

Vem vill ha rökavvänjning?

Att styra motivationen eller låta motivationen styra

2011 | En studie av vårdkedjan för prostatacancer

Lika vård för alla

2011 | LHC Report nr 1, 2011

Tid eller pengar?

Vad fokuseras det på vid styrning av vård?