2012 | LHC Report Nr 11, 2012

Icke värdeskapande episoder i äldres vårdkedjor

En analys av komplexa flöden

  • Ekonomi och ersättningssystem
  • Integrerad vård
  • Ledning och organisering
  • Vårdprocesser

Författare: Rolf Bowin, Ulla Gurner, Anna Krohwinkel & Jon Rognes

De mest sjuka äldres vägar genom vården och omsorgen är många. För patientens del är det viktigt att vägen, eller processen, är så ändamålsenlig som möjligt. En ändamålsenlig process måste stödjas av ett ändamålsenligt ersättningssystem, vilket har varit en utgångspunkt i denna rapport.

En allmän beskrivning av komplexa patienters optimala vårdkedja låter sig inte göras, eftersom denna är mer eller mindre unik för varje individ som har mer än en vård- och omsorgskontakt samtidigt. Vi har istället valt att söka efter likartade episoder i de äldre multisjukas vård- och omsorgskonsumtion, med fokus på på sådana episoder som inte skapar värde: upprepningar/onödiga omtag, måna parallella processer, vård på fel nivå, pseudolösningar, och onödiga stopp i processen. I rapporten föreslås principer för ersättningssystem som skulle kunna reducera förekomsten av sådana icke värdeskapande episoder.