2014 | Delrapport 6 i Uppdrag: Välfärd!

Civiliserade marknader?

Introduktion till ett nytt sätt att förstå och organisera välfärdens marknader

  • Ledning och organisering
  • Policy och styrning
  • Uppdrag: Välfärd!

Författare: Claes-Fredrik Helgesson

Marknaden har de senaste decennierna fått en allt viktigare roll som organiseringsprincip i produktionen och styrningen av välfärdstjänster inom vård, skola och omsorg. Debatterna har bitvis varit högljudda kring förtjänster och brister med olika marknadsreformer. Ibland har teorier kring marknaders funktionssätt fått mer utrymme i diskussionerna än kunskap om marknaders faktiska funktionssätt.

Denna rapport fokuserar på välfärdssektorn utifrån en framväxande tvärvetenskaplig litteratur som samlas under begreppet marknadsstudier. Perspektivet kompletterar den dominerande nationalekonomiskt färgade förståelsen av marknader. Fokus ligger på målkonflikter och deras hantering, så kallad värdebalansering. Detta är relevant för beslutsfattare på alla nivåer i arbetet med välfärdens marknader. Hur kan civiliserade marknader, det vill säga sådana som klarar av att balansera flera olika värden samtidigt, utformas?