Fyra möjliga vägar för att öka innovationsgraden i vård och omsorg

För att bidra till större innovationsutrymme i offentlig verksamhet behöver den ekonomiska styrningen utformas så att den inte hämmar förändringsarbete. Därför behövs det ersättningsprinciper som synliggör och värderar innovationer. Den slutsatsen drar Stiftelsen Leading Health Care (LHC), i sin rapport ”Ekonomi i förändring: Ersättningsmodeller för innovation – en vägledning”.

I vägledningen presenterar LHC i fyra generella möjligheter att överväga vid utformningen av ersättningsmodeller i syfte för att ge större utrymme för innovation: Förenkling, aggregering, riktad ersättning och slack.

Ekonomisk osäkerhet vid framtagande av innovationer är ett generellt problem. Inom vården uppstår osäkerheter dock även i införandefasen, då användning av nya lösningar ofta missgynnas på grund av ersättningssystemens konstruktion. Vi fokuserar på hur utrymme kan skapas för att omsätta innovationer i vardagspraktik, säger Anna Krohwinkel forskningsledare på Leading Health Care.

Ekonomistyrningen är inte den enda orsaken till bristande mottaglighet. Dagens utformning av ersättningssystem tenderar dock att begränsa utrymmet för att testa och införa nya lösningar och arbetssätt.

Det finns ett slags gordisk knut i hälso- och sjukvården när det gäller innovation och utveckling. Vi pekar här på en väg att gå för att lösa upp hinder som skapas av styrningen. Det finns principer för ersättning som ökar utrymmet och mottagligheten för innovation. I handledningen identifierar och diskuterar LHC fyra sådana principer, säger Hans Winberg Generalsekreterare på Leading Health Care.

Vägledningen har finansierats av Vinnova inom ramen för myndighetens arbete med att stärka innovationskraften för offentlig sektor

Vårt uppdrag är förutom att finansiera också att sprida innovationer så det kommer till större nytta i samhället. Vi ser att denna vägledning kan vara ett sätt att få fler kommuner och landsting att bli modiga och våga införa nya lösningar i sina verksamheter, säger Karin Eriksson, enhetschef på Vinnova.

Klicka på bilden nedan för att läsa vägledningen.

thumbnail of Ekonomi för förändring

 

För mer information

Hans Winberg, Generalsekreterare Leading Health Care
+46 70 654 18 15
hans.winberg@leadinghealthcare.se

 

Anna Krohwinkel, Forskningsledare Leading Health Care

+46 70 818 59 05
anna.krohwinkel@leadinghealthcare.se