2012 | LHC Report Nr 9, 2012

När samverkan brister

Patientnämndsärenden som underlag för problemanalys och kvalitetsutveckling mot en sammanhållen vård och omsorg om äldre

  • Integrerad vård

Författare: Karin Thoresson

Denna studie är en del av ett större projekt som handlar om bristande samverkan mellan vårdgivare i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. I studien undersöks dels hur samverkansproblem yttrar sig utifrån de äldsta patienternas klagomål, samt hur patientnämnderna agerar som kvalitetsförbättrande instans i hälso- och sjukvårdssystemet. Undersökningen baseras på empiriskt material i form av avidentifierade ärendesammanfattningar från en patientnämnd, samt intervjuer med nio handläggare från åtta olika patientnämnder.