2021 | LHC REPORT NR 1

Lärdomar från utvärdering av Nära Vård

En utvärderardialog kring praktiska problem och lösningar

  • Metodutveckling
  • Nära vård

LHC arbetar sedan ett par år tillbaka med utredningsuppdrag från SKR kopplat till omställningen till Nära Vård och hur effekterna av olika satsningar kan synliggöras. Det finns ett behov att snabbt mäta och visa på resultat, samtidigt som utrymme och tid behöver ges för att pröva sig fram till vad som fungerar bäst lokalt och för specifika målgrupper. Denna avvägning avspeglas även i utformningen och genomförandet av utvärderingar. Ofta finns ingen ”bästa indikator” eller ”perfekt metod” att tillgripa, utan man måste diskutera sig fram till vilka datakällor och ansatser som är lämpliga och rimliga att använda på kort och lång sikt.

I denna avrapportering ger vi stöd för en sådan diskussion utifrån sex konkreta  utmaningar i olika delar av utvärderingsprocessen. Utmaningarna har identifierats och generaliserats utifrån det stora antal fallstudier de inbegripna forskarna medverkat i, inom ramen för detta och andra projekt. Varje utmaning följs av ett resonemang – en ”utvärderardialog” – kring möjliga orsaker och förslag på lösningar.