2015 | LHC Report nr 1, 2015

Förstärkning av svensk forskning om vårdsektorn

Kartläggning av forskare och förslag om nätverk

Kunskapsstyrning har varit, är och kommer att förbli centralt i vård och omsorg, vad gäller allt från medicinska tekniker till policy och teamarbete. Vetenskap och evidens har kommit att bli några av de mest brukade, och ofta missbrukade, begreppen. Att vi kan för lite om organisering, ledning och styrning ses ofta som orsak till många problem. Men är det forskning som fattas, eller är det snarare metoderna för att identifiera och nyttiggöra viss typ av forskning som behöver förbättras?

I denna översiktliga studie presenterar vi dels en utredning om hur forskning om vården bedrivs inom olika discipliner; dels en kartläggning av forskare som studerar vård och/eller omsorg ur olika samhällsvetenskapliga perspektiv. Till skillnad från medicinsk och vårdvetenskaplig forskning som behandlar aspekter av själva vårdandet, ställer samhällsvetenskaplig vårdforskning frågor om vården som system och hur vården påverkas av kringliggande strukturer och incitament. Vi visar på behovet av att ta ett mer systematiskt grepp om denna forskning och stimulera den i syfte att fördjupa kunskapsunderlagen och bygga en bas för bättre beslutsfattande.