2015 | VINNOVA Rapport VR 2015:08

Ersättningssystem för innovation i vård och omsorg

En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller

  • Ekonomi och ersättningssystem
  • Innovation och utveckling

LHC-rapport på uppdrag av Vinnova. Vinnova har inom ramen för regeringsuppdraget att utveckla innovationskraften i offentlig verksamhet med tonvikt på vård och omsorg genomfört en utlysning om ersättningsmodeller som främjar innovation inom vård och omsorg. Syftet med utlysningen var att utveckla och ge förutsättningar för att på sikt etablera nya ersättningsmodeller som stärker möjligheterna för att innovativa produkter och tjänster tidigt ska tas upp i verksamheten och komma vården, omsorgen och inte minst patienterna och brukarna till godo.

LHC presenterar i denna rapport resultat efter att ha följt projekten under ett år. Syftet med följeforskningen var att identifiera vilka utmaningar och hinder som kan finnas för utformning och implementering av nya ersättningsmodeller, och vilka konsekvenser dessa hinder kan få för innovationernas genomslag. Rapporten är tänkt att vara ett samlat kunskapsunderlag, dels för de deltagande projekten och dels för att kunna sprida kunskap och erfarenheter till andra liknande projekt.