2014 | LHC Report nr 1, 2014

Ekonomi på tvären

Ersättningsmodeller för samverkan - en vägledning

  • Ekonomi och ersättningssystem
  • Integrerad vård
  • Policy och styrning

Författare: Anna Krohwinkel et al.

Denna vägledning ger stöd i arbetet med att utforma ersättningssystem som bidrar till ökad samverkan mellan olika enheter inom hälso- och sjukvården samt omsorgen. Fokus ligger på utformningen av den ersättning som utförare av vård- och omsorgstjänster får av landsting och kommuner.

Samverkansmålet är ett mål som tidigare har fått begränsad uppmärksamhet när ersättningssystem och deras styrande effekter har utretts och diskuterats. Vägledningen presenterar ett grundläggande kunskapsunderlag för dem som beställer och upphandlar vård och omsorg, genom att visa hur målvärdet samverkan kan inkluderas i de avvägningar som görs när beställare utformar ersättningssystem. Vi diskuterar även hur ekonomisk styrning via ersättning interagerar med andra former av styrning vid försök att åstadkomma en bättre sammanhållen vård och omsorg.