2017 | 2017 LHC Report nr 2, 2017

Ekonomi för förändring

Ersättningsmodeller för innovation - en vägledning

  • Ekonomi och ersättningssystem
  • Innovation och utveckling
  • Ledning och organisering

För att bidra till större innovationsutrymme i offentlig verksamhet behöver den ekonomiska styrningen utformas så att den inte hämmar förändringsarbete. Därför behövs det ersättningsprinciper som synliggör och värderar innovationer. Den slutsatsen drar Stiftelsen Leading Health Care (LHC), i sin rapport ”Ekonomi i förändring: Ersättningsmodeller för innovation – en vägledning”.

I vägledningen presenterar LHC i fyra generella möjligheter att överväga vid utformningen av ersättningsmodeller i syfte för att ge större utrymme för innovation: Förenkling, aggregering, riktad ersättning och slack. Ekonomisk osäkerhet vid framtagande av innovationer är ett generellt problem. Inom vården uppstår osäkerheter dock även i införandefasen, då användning av nya lösningar ofta missgynnas på grund av ersättningssystemens konstruktion. Vi fokuserar på hur utrymme kan skapas för att omsätta innovationer i vardagspraktik, säger Anna Krohwinkel forskningsledare på Leading Health Care.

Ekonomistyrningen är inte den enda orsaken till bristande mottaglighet. Dagens utformning av ersättningssystem tenderar dock att begränsa utrymmet för att testa och införa nya lösningar och arbetssätt. Det finns ett slags gordisk knut i hälso- och sjukvården när det gäller innovation och utveckling. Vi pekar här på en väg att gå för att lösa upp hinder som skapas av styrningen. Det finns principer för ersättning som ökar utrymmet och mottagligheten för innovation. I handledningen identifierar och diskuterar LHC fyra sådana principer, säger Hans Winberg Generalsekreterare på Leading Health Care.

Vägledningen har finansierats av Vinnova inom ramen för myndighetens arbete med att stärka innovationskraften för offentlig sektor. Vårt uppdrag är förutom att finansiera också att sprida innovationer så det kommer till större nytta i samhället. Vi ser att denna vägledning kan vara ett sätt att få fler kommuner och landsting att bli modiga och våga införa nya lösningar i sina verksamheter, säger Karin Eriksson, enhetschef på Vinnova.