LHC Report Nr 7, 2012

Att söka sanningen

Om kunskapsstyrning och gränsarbete i systematiska litteraturöversikter

Författare: Francis Lee

Trenden mot evidensbasering gör att vetenskapliga underlag för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården får allt större genomslag. Detta gäller även i frågor som inte är strikt medicinska, exempelvis hur vården ska styras och organiseras. Det gör det viktigt att diskutera hur kunskapsunderlagen inom dessa områden kommer till. Den här rapporten diskuterar hur en av de vanligaste metoderna för att definiera kunskapsläget – den systematiska litteratursökningen – tenderar att utformas på ett sätt som utesluter samhällsvetenskaplig organisationsforskning.