2012 | LHC Report Nr 6, 2012

Styrning med förhinder

Verksamhetschefernas syn på möjligheterna att arbeta med patientsäkerhets-, kvalitets- och utvecklingsfrågor

  • Ledning och organisering

Författare: Mats Tyrstrup

Rapporten beskriver hur verksamhetschefer arbetar med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem. Frågor har även ställts om arbete med patientsäkerhet, kvalitet och verksamhetsutveckling i övrigt. Intervjustudien har varit en förberedelse inför en mer omfattande kvantitativ enkätstudie som riktar sig till mer än 1 000 verksamhetschefer inom den svenska vården med fokus på ledningssystem och verksamhetsutveckling.