LHC Working Paper 2019-01-31

Moderna Policies

Observationer från policygrupperna Samhällskontraktet och Policyprocessen som grund för det fortsatta arbetet inom Moderna Policies

  • Policy och styrning

Moderna Policies är ett projekt som arbetar för fördjupad dialog och kunskap om framtidens hälsa, vård och omsorg. Särskilt sammansatta arbetsgrupper (policygrupper) identifierar och problematiserar utvalda frågeställningar kring transformationen av dagens hälso- och sjukvårdssystem. Deltagarna i grupperna är nyckelpersoner från de organisationer som är partners till Leading Health Care. Målgruppen är primärt beslutsfattare på nationell samt regional och kommunal nivå. Arbetet syftar också till att klargöra vad som hör hemma på policy-, strategisk och operativ nivå.

Moderna Policies två första policygrupper har behandlat samhällskontraktet och policyprocessen. Temana för de inledande grupperna är valda för att de berör grundläggande frågeställningar kring hälso- och sjukvårdspolitikens omfattning, inriktning, genomförande och roll i det framtida systemet för hälsa och välbefinnande. 20 personer från 19 olika organisationer har hittills deltagit i arbetet. Grupperna har gjort en rad intressanta observationer och dragit slutsatser som kommande policygrupper bör fortsätta arbeta med. Denna skrift sammanfattar diskussionerna som grupperna fört och anger inriktningen för Moderna Policies fortsatta arbete.