2014 | Delrapport 5 i Uppdrag: Välfärd!

I välfärdsproduktionens gränsland

Organisatoriska mellanrum i vård, skola och omsorg

  • Integrerad vård
  • Ledning och organisering
  • Uppdrag: Välfärd!

Författare: Mats Tyrstrup

Vård, skola och omsorg fungerar på det hela taget väl i Sverige. Larmrapporter kring enskilda fall pekar dock på att människor vars behov inte passar in i hur välfärden organiserats hamnar mellan olika instanser, det vill säga de får inte de tjänster de behöver, de får inte hjälp i rätt tid eller så är tjänsterna av undermålig kvalitet.

I den här rapporten introduceras samlingsbegreppet ”organisatoriska mellanrum” för de tillfällen när någon eller något faller mellan stolarna. Rapporten diskuterar vad som utmärker organisatoriska mellanrum, hur de kan identifieras, och vad som behövs för att överbrygga dem. En möjlig utvecklingsväg för välfärdssektorn skisseras, där viktiga ingredienser är mindre central detaljstyrning och större betoning på de lokala sammanhangen där tjänsterna produceras och konsumeras.