Rundabordssamtal kring nya terapier och arbetssätt i vården

LHC har i flera rapporter visat att en av de största utmaningarna för vården idag är mottagligheten för innovation. Innovation omfattar här all form av förändring, såväl ny teknik som nya terapier, nya styrverktyg eller nya roller och arbetssätt. Dagens system är trögrörligt med många olika typer av hinder för att nya produkter och metoder snabbt ska kunna omsättas och nå sin fulla potential.

Som en del i ett Vinnovafinansierat projekt kring nya innovativa ersättningsmodeller har LHC studerat drivkrafter och hinder vid läkemedelsbehandling i hemmet istället för på mottagning. Det finns flera fördelar med flexiblare behandlingsmetoder, men även utmaningar och risker. Vi har kartlagt centrala aktörers förhållningssätt och argument kring införandet av egenadministrerad medicinering av ett specifikt läkemedel, och kopplar detta till skillnaderna i pengaflöden och ersättningar beroende på om behandling ges innanför eller utanför sjukhusets dörrar.

Den 25 februari samlades ledande företrädare för politik, industri och vårdproduktion till rundabordssamtal med utgångspunkt i LHC:s arbete. Olika parter har olika målvärden kring hur god vård ska utformas, alla viktiga och värdefulla på sitt sätt, men inte alltid samverkande och ibland hämmande när det kommer till att realisera förändring. Att kunna hantera detta är centralt när det gäller att öka mottagligheten för innovationer inom hälso- och sjukvården och hitta de bästa lösningarna för framtiden.

Läs rapporten Drivkrafter och hinder vid läkemedelsbehandling i hemmet istället för på mottagning: En analys av fallet Humira

LHC:s samtliga rapporter på temat innovation och mottaglighet hittar du här