Fokusområden

Vårt intresse finns i skärningsytorna mellan frågor som berör policy, ledning och innovation i hälso- och sjukvård och omsorg. Det innebär att vi rör oss mellan flera systemnivåer. En fråga intresserar oss särskilt.

Hur påverkar och samverkar olika intressen och aktörer med varandra lokalt?

 Ersättningmodeller och andra styrverktyg
 Implementering och mottaglighet
 Verksamhetsutveckling
 Leading Health Cares fokus

Policy och styrning

Policy och styrning av vård handlar om de övergripande frågorna.

Hur ska hälsopolitiken utformas?

Hur ska huvudmannaskapet för vård och omsorg se ut?

Hur ska uppdraget att bedriva vårdverksamhet formuleras?

Här finns frågor kring områden som valfrihet, patientmakt, tillgänglighet, privat/offentligt och frågor om vinster i vården. Viktiga aktörer är departement, kommun- och landstingsfullmäktige, myndigheter och forsknings- och utredningsinstitut.

Hur policies utformas får – avsett eller oförutsett – får konsekvenser i vården. Men hur stor är insikten om dessa? Vilken räckvidd har styrningen och hur interagerar olika typer av styrning med varandra? Hur översätts en policy till praktisk verksamhet i vardagen?

Genom vårt arbete vill vi ge förutsättningar för bättre underbyggda policybeslut. Vi utgår från forskning inom styrning och implementering och kompletterar med kunskap kring ledning, organisering, innovation och förändring.

Vad gör LHC? Vi analyserar vad som händer när policys översätts till praktik. Vi bidrar med underlag och inlagor till nationella strategier och utredningar som berör olika delar av hälso- och sjukvården och/eller omsorgen.

Publikationer om policy och styrning

Ledning och organisering

Vården är, liksom de flesta organisationer, föremål för organisering och omorganisering.

Hur ska vi jobba inom just vår enhet?

Hur ska vi förhålla oss till alla andra?

Vården i sig är mycket olika beroende på vilka verksamheter vi betraktar. Det sker många olika lokala initiativ till att utveckla den, till exempel genom flödesorientering, patientcentrering eller integrering. Trots de gemensamma etiketterna skiljer det sig mycket vad man faktiskt gör.

En utmaning för allt ledningsarbete är att hantera att flera olika värden som möts i samma verksamhet. Målen kan vara många och ibland i konflikt med varandra. Är det viktigast att optimera en enskild verksamhet, förbättra flödet för en patientgrupp eller ta hänsyn till enskilda patienters behov?

En annan utmaning är när någons ansvar och befogenheter tar slut utan att någon annan tar vid. Det uppstår organisatoriska mellanrum som måste hanteras. Det kan innebära att roller, gränsdragningar och uppgifter måste omprövas. Ett gott lokalt ledarskap och förmåga att bygga relationer spelar här en viktig roll.

Vad gör LHC? Vi tror på lokala lösningar och forskning tillämpad i sitt lokala vårdsammanhang. Vi deltar som följeforskare och processtöd i ett flertal större omorganiseringar, bland annat inom Skånes Universitetssjukvård och i Landstinget Sörmland.

Publikationer om ledning och organisering

Innovation och utveckling

Innovation och förnyelse är av stor vikt för såväl kvalitet som effektivitet i vård och omsorg.

Hur tar vi fram nya behandlingsmetoder och produkter?

Hur ska det nya tas emot och komma i bruk?

En sak är säker och det är att det knappast råder brist på idéer. Men varför är det så svårt att genomföra förändring? Kanske för att bristen på mottaglighet för det som är nytt är ett stort problem inom vården? Vi vill öka kunskapen om vilka förutsättningar och mekanismer i dagens vårdsystem som hindrar innovationer att få genomslag.

Vi ser att det behövs kompletterande insikter och tankar för att nya produkter och metoder skall kunna omsättas till sin fulla potential. Dessa handlar om mottaglighet och hinder ur ett systemperspektiv. Exempelvis behövs bättre förståelse för hur innovationsarbete kan drivas och spridas utanför avgränsade projekt- och studiemiljöer.

Vad gör LHC? Vi belyser aktuella utmaningar för att nå hållbara resultat i ordinarie verksamhet. Vi har deltagit som följeforskare i ett flertal innovations- och utvecklingsprojekt finansierade av bland annat Vinnova.

Publikationer om innovation och utveckling