Fokusgrupper

Förutom våra öppna seminarier och fasta partnermöten arbetar LHC med tvärprofessionella fokusgrupper kring specifika teman. Dessa erbjuder utvecklingsmöjligheter för deltagarna, samtidigt som de ger värdefull input till LHC:s löpande arbete.

Fokusgrupper är temporära nätverk med syftet att identifiera och diskutera centrala frågeställningar, utmaningar idag och möjliga vägar framåt. Vi har tidigare bland annat samlat grupper kring mottaglighet för innovation och ersättningssystem för samverkan.

Under våren 2018 har LHC startat upp ett omfattande fokusgruppsarbete under det gemensamma paraplyet Moderna Policies. Initiativet fördjupar sig i hur de medicinska och digitala revolutionerna medför nya sätt att se på och värdera hälsa, vård och omsorg, och vad konsekvenserna blir för resursfördelning, roller och relationer i hela systemet. De två inledande fokusgrupperna berör Policyprocessen respektive Samhällskontraktet. Vill du veta mer om initiativet Moderna Policies, hör gärna av dig till LHC!

Under 2017-2018 har vi drivit fokusgruppen Tre kronor, kring ekonomiska analysmetoder i hälso- och sjukvården och hur de på olika sätt synliggör värde och värderingar. Presentation av slutrapporten sker den 10 april : Kalendarium

Under 2015-2016 drev vi en fokusgrupp för verksamhetsutveckling i vården med inriktning Vård på ”rätt” nivå. Detta initiativ finansierades inom ramen för Vinnovas satsning på forskarstödda lärandenätverk inom hälso- och sjukvården.

Vill du starta eller delta i en fokusgrupp?

Vi tar gärna emot förslag både kring framtida teman och deltagare. Kontakta oss gärna med dina idéer.